โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

Engfinity Corporate Training

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม สำหรับการใช้งานของท่าน
จัดสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา Native English Instructors และ อาจารย์คนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engfinity มีหลักสูตร Engfinity Corporate Training สำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ อาทิ เช่น

 1. Answering and making a telephone call
 2. Welcoming visitors / Guests
 3. Presentation
 4. E-mail Writing
 5. TOEIC
 6. IELTS
 7. TOEFL
 8. Meeting discussion
 9. Negotiation
 10. Customer Care
 11. Business Writing
 12. Business Conversation

จุดเด่น ของ Engfinity Corporate Training

 • Engfinity เน้นการฝึกอบรม ให้ตรงกับเป้าหมายหรือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรณ์องค์กรของท่าน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Engfinity ให้ท่านได้กำหนดวันและเวลาเรียนได้ตามความสะดวก
 • Engfinity บริการให้มีการจัดสอบเพื่อวัดระดับผู้เรียน ฟรี
 • Engfinity มีระบบการรายงานผลการเรียนการสอน ที่ได้มาตรฐาน
 • Engfinity มีระบบการประเมินผลการเรียน ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งผลการสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) พร้อมทั้งยินดีให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

Engfinity Infinite Learning Experience

บริการของเรา ( Our Services )
ทางสถาบัน Engfinity สามารถวางหลักสูตรให้เหมาะสม กับความต้องการขององค์กรในการ วางแผนการพัฒนาบุคลากรของท่าน ในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการฝึกอบรมในเชิงการใช้งานเฉพาะในแต่ละธุรกิจ โดยจะเน้นให้สามารถนำไปใช้ได้ในสถาการณ์จริง จึงเป็นทางเลือกสำหรับองค์กรในการจัดอบรมพนักงาน เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร เป้าหมาย และงบประมาณด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

Engfinity Corporate Training มีบริการการอบรมภาษาอังกฤษ 2 ทางเลือก ดังนี้

1. Engfinity จัดการเรียนการสอน ภายในองค์กรของท่าน
สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรของท่าน หรือนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล หรือ ต่างจังหวัด Engfinity พร้อมให้บริการตามความต้องการของท่าน
ทางเลือกนี้จะช่วยให้พนักงานของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ทำงาน เพียงแค่ท่านจัดหาสถานที่หรือห้องในการฝึกอบรม ทางสถาบันฯ จะจัดหาและเตรียมคู่มือการเรียน รวมถึงการออกแบบหลักสูตรเฉพาะขององค์กรของท่าน พร้อมทั้งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทั้งหลักสูตร

วิธีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้กับองค์กร ของ Engfinity

 • วิเคราะห์ความต้องการขององค์กร เพื่อออกแบบการทำ Test ต่างๆ
 • ทำการทดสอบภาษาอังกฤษพนักงานที่จะเข้าอบรม ( Test ) เพื่อทราบถึงระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
 • เมื่อได้ผลคะแนนแล้ว Engfinity จะทำการออกแบบหลักสูตร ซึ่งเราจะเขียนหลักสูตร ตามคำศัพท์ บทสนทนา ตามเป้าหมายที่จะเรียนและความเหมาะสมของนักเรียนหรือองค์กร
 • ทำการฝึกอบรมและประเมินผล

2. มาเรียนที่สถาบัน Engfinity ลดพิเศษสำหรับการส่งพนักงานมาเรียนที่ศูนย์ Engfinity
หากท่านเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานมาเรียนที่สถาบันฯของเรา ซึ่งถ้ามีการส่งนักเรียนเป็นจำนวน 8 คน ขึ้นไป พนักงานของท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษในราคาเฉพาะสำหรับองค์กร ทั้งนี้ ทางสถาบันฯจะส่งรายงานผลการเรียนและการประเมินผลของพนักงานแต่ละคนให้กับท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของการเรียน เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว ทางสถาบันฯ มีการวัดผลที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรองการเรียนจบหรือผ่านหลักสูตรนั้นๆ