Engfinity

English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษตามตารางของคุณ มาเรียนเท่าไรก็จ่ายเท่านั้น 

ครบทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

Engfinity

English Your Way

เรียนภาษาอังกฤษตามตารางของคุณ มาเรียนเท่าไรก็จ่ายเท่านั้น ครบทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

หลักสูตรที่นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ครบทุกทักษะ ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง สามารถสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งนักเรียนสามารถจัดตารางเรียนได้ตามความสะดวก มาเรียนวันไหนก็ได้ หลักสูตรนี้ ได้รวบรวม เนื้อหา ดังนี้

 1. English Brush up ( เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลย )
 2. Superlative Grammar ( เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จำง่ายๆ ใช้ได้จริง)
 3. Snappy Speaking ( เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ได้ทุกวัน กับเจ้าของภาษา )
 4. Tiptop Writing ( เรียนทักษะด้านการเขียน โดยเฉพาะการเขียนเชิงธุรกิจ )
 5. TOEIC  700 คะแนน
 6. IELTS  6.5
 7. First – Class Business (สร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

  หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการ

  1. เรียนภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ

  2. อยากสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา

  3. อยากสอบ TOEIC ให้ได้ 700 คะแนน ขึ้นไป

  4. อยากสอบ IELTS ให้ได้ 6.5 ขึ้นไป

  5. อยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่กล้า เพราะไม่ได้ภาษา

  6. พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยมากเรียนที่ไหนก็ไม่รู้เรื่อง

  7. ตารางเวลาที่สามารถเรียน ไม่แน่นอน

  *ทางสถาบันฯ มั่นใจว่า Engfinity English Your Way ช่วยคุณให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

  สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

  กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

  เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ