โทร 02-550-0268

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

[email protected]

โทร 02-721-9898

ซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์)

[email protected]

โทร 02 -939-3500-1

Union Mall

[email protected]

ของรางวัล และคำอธิบาย Quiz

คำอธิบายชุดข้อสอบ

 1. ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ เป็นแบบ 4 ตัวเลือก
 2. การออกแบบข้อสอบได้มีการรวบรวมลักษณะข้อสอบที่นิยมใช้กันและรวบรวมข้อดีจากเวปไซต์ต่างๆ มาร่วมกัน
  โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

  1. Grammar (10 Items)
   ทดสอบไวยากรณ์ มีระดับความง่ายไปยากตามสัดส่วนร้อยละดังนี้ 50/25/25
   2017-05-20_183517
  2. Vocabulary and expressions (10 Items)
   2.1 ทดสอบความรู้คำศัพท์และสำนวน มีระดับความง่ายไปยากตามสัดส่วนร้อยละดังนี้ 50/25/25
   2017-05-20_183553
   2.2 คำศัพท์และสำนวนทีใช้ในการออกข้อสอบมาจากคลังคำศัพท์ Corpus
  3. Text Completion (5 Items)
   3.1 ทดสอบการอ่านเชื่อมโยงเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ มี จำนวน 2 เรื่อง (2-3 คำถาม/ เนื้อเรื่อง)
   2017-04-16_170613
   3.2 เนื้อหาจากนิตยสารและเนื้อหาเชิงธุรกิจ ลักษรณะคล้ายข้อสอบ TOEIC
  4. Reading Comprehension (5 Items)
   4.1 ทดสอบการเข้าใจเนื้องเรื่องภาษาอังกฤษ มี จำนวน 2 เรื่อง (2-3 คำถาม/ เนื้อเรื่อง)
   2017-05-20_183655
   4.2 เนื้อหาจากนิตยสารและเนื้อหาเชิงธุรกิจ ลักษรณะคล้ายข้อสอบ TOEIC
 3. เกณฑ์การวัดระดับ
  1. การแบ่งระดับความสามารถดังนี้
   2017-05-20_212000
  2. ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อและเป็นแบบ 4 ตัวเลือก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะคาดเดาคำตอบที่ร้อยละ 25 ข้อสอบชุดนี้จึงมีโอกาสที่ผู้ทำข้อสอบจะเดาข้อสอบและได้คะแนนถึง 7.5 คะแนน