IELTS Course

หลักสูตรคะแนน 6.5

เข้มข้นกับหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสอบ IELTS โดยตรง

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

IELTS Course

หลักสูตรคะแนน 6.5

เข้มข้นกับหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสอบ IELTS โดยตรง

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ

IELTS (International English Language Testing System) สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรม 

ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือ สหรัฐอมเริกา หลักสูตร IELTS     แบ่งการเรียนเป็น 4 ทักษะ ได้แก่

  1. ทักษะการอ่าน (Reading)
  2. ทักษะการฟัง (Listening)
  3. ทักษะการสนทนา (Speaking)
  4. ทักษะการเขียน (Writing)

หลักสูตรพิชิต IELTS ของ Engfinity มีการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน มีความมั่นใจและสามารถทำข้อสอบได้ในเวลาที่จำกัด ได้แก่

1. คำศัพท์วิชาการที่ใช้สอบ

2. เทคนิคการวิเคราะห์คำถาม

3. เทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็น

4. การจดจำคำศัพท์แบบเฉพาะของ Engfinity

5. เทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ

6. เทคนิคการฟังที่ไม่เหมือนใคร

7. เทคนิคการตอบคำถามให้น่าสนใจ

รวมถึงทางสถาบันฯ มีบริการตรวจ งานเขียน ให้ฟรี ( Written-Document-Correction Service )

หลักสูตร IELTS ของ Engfinity มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริงและดูแลอย่างใกล้ชิด จนผู้เรียนพร้อมไปสอบอย่างมั่นใจ

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Engfinity

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน 

เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ